En De Fr

Сфери на дейност


Технологии, комуникации и интелектуална собственост

  • правна защита на интелектуална собственост – авторски и сродни права, търговски марки и промишлени дизайни

 

  • регистрация на национални и общностни марки, промишлени дизайни и географски означения

 

  • правни съвети и изготвяне на договори относно различни аспекти на използването, лицензирането и прехвърлянето на права на интелектуална собственост

 

  • представителство пред Патентното ведомство, както и пред други инстанции по отношение на нарушени авторски права