En De Fr

Сфери на дейност


Обществени поръчки

  • консултации на възложители/кандидати относно спазване изискванията на приложимото законодателство (ЗОП и пр.)

 

  • изготвяне на тръжна документация и други необходими документи за участие в процедурата

 

  • обжалване на решенията на възложителите пред Комисията за защита на конкуренцията

 

  • процесуално представителство на клиенти/заинтеросовани лица в производства по обжалване на решения и актове на възложители в производства по обществени поръчки

 

  • осъществяване на предварителен и последващ контрол на процедури за обществени поръчки, финансирани частично или изцяло със средства от Европейския съюз