En De Fr

Сфери на дейност


Сливания, придобивания и преструктуриране

 

  • консултации относно сделки, свързани с преобразуване на търговски дружества - сливания, вливания, разделяния, отделяния и други видове преобразувания, предвидени по закон

 

  • участие в преговори, изготвяне на договори и планове за действие при преобразуване

 

  • изготвяне на договори за покупко-продажба на акции / дялове, договори за сливане и други видове преобразувания, договори за покупка на активи, договори за съвместно предприятие, договори за стратегически партньорства и пр.

 

  • оценка на финансирания, преценка на последствията от преобразуването върху пазара и евентуалната необходимост за уведомяване на КЗК