En De Fr

Сфери на дейност


Процесуално представителство и арбитраж

 • представителство при искови производства пред всички съдебни инстанции

 

 • търговски спорове пред съд

 

 • вътрешен и международен търговски арбитраж пред Арбитражния съд при Международната търговска камара - Париж, различни арбитражни институции, арбитражния съд на БТПП, арбитражния съд при КРИБ

  http://arbitration.bg/

 

 • данъчни дела

 

 • защита по трудови спорове

 

 • административни дела във връзка с регулирани дейности-воден сектор, енергетика, митници, внос на стоки

 

 • концентрация, монопол, антимонополно законодателство-представителство по административни дела за защита на естествените монополи пред КЗК

 

 • концесии, обществени поръчки-обжалване решенията на възложителите по отношение на възлагане на обществени поръчки

 

 • дела за застрахователни претенции

 

 • представителство пред особени юрисдикции - Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на личните данни, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита от дискриминация