ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО

Корпоративно структуриране и управление, Мениджърски договори

Дейността ни в тази област е изключително разнообразна. Корпоративната ни практика може да се раздели на няколко основни групи:

  • Корпоративно управление – въпроси, свързани с вътрешни правила и процедури, въпроси от управленско естество и определяне обхвата на правата, предоставяни на управата, гаранции за изпълнение на ръководно ниво, назначаване на управители и счетоводители, изготвяне на стимули за работници и служители като опционни планове и др.;
  • Отношения между акционери – изработваме стратегии за отношения между акционери, включително съдействие при преговори между евентуални акционери, поемане на различни задължения и ангажименти, защита на миноритарни акционери в публични компании, опции за покупка и продажба, изготвяне и подаване на меморандуми за ангажимент пред съответните органи за сключването на договори за прехвърляне на акции, и др. Участвали сме в преговори и враждебно придобиване на акционерни права;
  • Корпоративни консултации – подаване на документи пред съответните административни органи, преглед на книги на акционери и договори, водене на книга на акционери, изготвяне на различни писма и споразумения за представляване в корпоративните органи, представляване на акционери в общи събрания, организиране и ръководене на общи събрания на акционерите, и др.