адв. дружество Новел - Публикации

Корекциите на НЕК и разходите за небаланси на ВЕИ производителите

Автор Борис Еленков

МАЙ 2017

Кой носи финансовата тежест за небаланси, в случай че коригираните графици са по-неблагоприятни за производителя от подадените от самия него графици.

През лятото на 2014 г. бе поставен стартът на балансиращия пазар на електрическа енергия. Като всяко ново не-що в родната енергетика и процесът по балансиране започна взривоопасно. Негативите от начално-то объркване, както обикновено се случва, бяха поети от ВЕИ производителите.

Съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), Националната електрическа компания (НЕК) е координатор на специална балансираща група на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с различни участници, като например ВЕИ производителите, които са присъединени към електропреносната мрежа, в т.ч. производители, присъединени едновременно към електропреносната и електроразпределителната мрежа, когато същите не са избрали друг координатор. От самото начало на балансиращия пазар и функционирането на балансиращите групи, НЕК предприе практика да прави корекции в индивидуалните прогнозни графици, които всеки участник в балансиращата група изпраща към координатора и който график в крайна сметка следва да се регистрира от независимия преносен оператор.

В резултат на това, ВЕИ производителите- участници в балансиращата група на НЕК остро реагираха. Последваха из-явления на техните асоциации, според които балансиращият пазар функционира при липса на прозрачност и в нарушение на ПТЕЕ.
В разрез с механизма и логиката на ПТЕЕ, НЕК извършва едностранни, произволни и необосновани корекции на прогнозните графици за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ), които крайните снабди-тели и производителите подават към НЕК. Според производителите, данните показвали, че тези действия на НЕК водят до увеличение на количествата небаланс с до 100% на часова база.
В подобна атмосфера възникнаха и първите съдебни спорове. Някои производители отказаха да платят сумите, дължими за начислените им небаланси, като предявиха отрицателни установителни искове пред съдилищата за установяване недължимост на въпросните плащания. Други плащаха и впоследствие завеждаха искови производства за връщане на не-дължимо платени суми. Основният въпрос, предмет на съдебните спорове, е има ли правомощие НЕК да извършва едностранни корекции в подадените от участниците в балансиращите групи прогнозни графици. Отговорът на този въпрос е по-скоро положителен. Общественият доставчик извлича аргументи в подкрепа на тезата си, че има право да коригира графиците на производителите в разпоредбата на чл. 78, ал. 6 от ПТЕЕ и чл. 93а от Закона за енергетиката.
Независимо, обаче, дали ВЕИ производителите могат да бъдат подведени под хипотезата на тези разпоредби (тъй като ПТЕЕ противоречат в тази си част на чл. 93а от ЗЕ), то ал. 8 на чл. 78 от ПТЕЕ е категорична – коригираните от НЕК количества са задължителни и за производителите в балансиращите групи на Обществения доставчик, т.е. достатъчно е ВЕИ производителят да е член на съответната балансираща група на Обществения доставчик, за да са задължителни за него корекциите на НЕК.
За съжаление, несъвършенствата в нормативна-та уредба в тази част може би са резултат от неправилното схващане на същността и целите на балансиращия пазар. Според едно от становищата на Обществения доставчик, корекциите в графиците на ВЕИ производителите се налагат, когато след получаване на прогнозите за консумация на електроенергия на крайните снабдители се констатира прогнозен излишък на електроенергия. Затова следва да се предприе-мат всички възможни мерки за изготвяне на балансиран график, отчитащ потребление и производство. Този баланс, според мен, не
се постига с корекции и намеса в прогнозите на производителите, а чрез балансиране т.е. събиране на подадената от тях информация, обобщаването и изпращането на независимия преносен оператор. Крайният етап на осигуряване-то на въпросния баланс е закупува-нето на балансираща енергия или продажбата на излишъка на балансиращия пазар, който е създаден именно за тази цел. Балансирането е процес, който има за цел да бъде
създаден център, в който да се обобщава прогнозна информация за потреблението и производството на електрическа енергия, за да може да се търгува с излишъците в съответните балансиращи групи, ако има такива.

Напразно, обаче, усилията в съдебните процедури бяха на-сочени към установяване на липсата на законова възможност НЕК да коригира графиците. По-важният въпрос, според мен, в случая е кой носи финансовата
тежест за небаланси, в случай че коригираните графици са по-не-благоприятни за производителя от подадените от самия него графици. ПТЕЕ и тук са категорични – за периода до юли 2015 г. производителите следва да заплатят разходите за небаланси върху разликата от подадените от тях графици и реалното производство. От месец юли 2015 г. пък е въведена изрична забрана в Закона за енергията от възобновяеми източници – за количествата електрическа енергия, която подлежи на изкупуване, търговски-те (TPS) графици на балансиращи групи с членове производители на електрическа енергия от възобновяеми източници могат да бъдат променяни само по реда на чл. 73 от Закона за енергетиката. Това означава, че независимо дали НЕК е имала или не право да коригира графиците на производителите за периода до месец юли 2015 г., ВЕИ производителите са длъж-ни да поемат разходите за небаланси само за разликата между по-дадения от тях график и реално-то производство. С оглед на това, претенциите на НЕК като координатор на балансираща група за разходи от формирани небаланси от ВЕИ производители са неоснователни.

Публикувана МАЙ 2017

Корекциите на НЕК и разходите за небаланси на ВЕИ производителите

by Novel Law | at

Кой носи финансовата тежест за небаланси, в случай че коригираните графици...

Прочети още

THE E- SIGNATURE AND THE CONTRACTS

by Novel Consult | at

In accordance with the Electronic Signature and Electronic Certification Services Act the qualified electronic signature is equal to the handwritten signature and the electronic documents that are signed with it, are considered as signed private documents. Therefore, any commercial contracts can be signed with qualified electronic signature except the ones that require special form by […]

Прочети още