Недвижими имоти

Строителство, Градоустройство, Подземна и Наземна Инфраструктура

Богатият ни опит в областта на недвижимите имоти осигурява на нашите клиенти безупречно обслужване по всички законови аспекти, свързани с правото на собственост, придобиването, управлението и продажбата на земя и сгради. Част от предлаганите от нас услуги включват:

  • Консултации при взимането на решения за придобиване на недвижим имот;
  • Проучване и изследване на потенциални собственици и продавачи и изследване на правото на собственост, вкл. право на собственост, придобито по регулация по реда на ЗТСУ и другите градоустройствени закони;
  • Анализ и консултации във връзка със зонирането, планирането, смяна на предназначението на недвижими имоти от органите по териториално и селищно устройство, заключващи се в прехвърлянето на собствеността чрез административни актове, издадени от държавни или общински органи;
  • Снабдяване с констативни нотариални актове и други документи;
  • Правен анализ на всички съществуващи рискове;
  • Изготвяне и договаряне на договори за покупко-продажба;
  • Изготвяне и договаряне на договори за подобрения в недвижими имоти със строителни фирми и инвеститори;
  • Приложими за недвижимия имот процедури по градоустройство и смяна на предназначението – изготвяне на чеклист и консултации във връзка с приложимите срокове.

Осигуряваме на клиентите си представителство по всички въпроси, свързани с правото на собственост, отдаването под наем и наемането на имоти, сключването на сделки и решаването на спорове за търговска и жилищна собственост.