адв. Николай Налбантов

Съдружник

nnalbantov@novelconsult.net

+359 899 99 60 18

Николай Налбантов е съдружник в Адвокатско дружество „Колчева, Коев и съдружници” (в периода 1994 – 2007 г. под наименованието „Новел Консулт“) от 2006 г. Занимава се главно с процесуално представителство, медиация, арбитраж, трудово право. Редовно консултира клиенти по различни търговски или трудови спорове и има дългогодишна практика в областта на преструктурирането и прекратяването на трудови правоотношения.

Участвал е в изготвянето на правни анализи на редица големи дружества за целите на последваща приватизация, преструктуриране или придобиване. Имат богат опит във воденето на преговори.

Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и е член на Софийска адвокатска колегия от 1997 г. Владее руски език.