ТРУДОВО ПРАВО

Управление и оптимизация персонал, Трудови спорове.

През последните години сме били ангажирани като независим правен консултант по редица проекти, свързани с трудово право и преструктуриране на персонал. Предлагаме консултации по редица практически и правни въпроси, възникващи от трудовоправните отношения с работници и служители, директори и изпълнители, включително:

 • Прехвърляне на персонал по чл. 123 от КТ чрез аутсорсиране, включително в съответствие с разпоредбите на ЗОП;
 • Прекратяване на трудови договори със съгласието на работника и служителя срещу обезщетение (чл. 331 от КТ) с изготвяне на различни индивидуални схеми и пакети, в съответствие с разпоредбите на ДЗПО и при спазване на разпоредбите на данъчното и социално-осигурително право;
 • Прекратяване на трудови договори след съкращения в персонала;
 • Изготвяне (на документи и критерии) и изпълнение на различни процедури за селекция на персонал – единствено за вътрешна употреба и с процедурно значение съгласно чл. 329 от КТ;
 • Масови съкращения;
 • Комуникации със синдикати, Инспекцията по труда и Агенцията по заетостта;
 • Преговори по КТД;
 • Семинари за управленския персонал на дружества;
 • Съкращения поради закриване на предприятия;
 • Преглед и коментари, свързани със специфичното трудово законодателство по даден проект;
 • Съдействие при изготвянето на уведомления и други документи, за представяне пред държавни органи и други институции, придобиване на разрешителни;
 • Преглед и изготвяне на доклади по посочените по-горе документи;
 • Преглед, изготвяне и договаряне на свързани договори;
 • Преглед на различни системи за управление на персонала, с ударение върху системите за заплати;
 • Преглед на преструктурирането на персонала;
 • Преструктуриране на ръководството на дъщерни дружества;
 • Създаване на условия, позволяващи на професионалните мениджъри да участват в предприятието;
 • Създаване на условия за съчетаване на преструктурирането със системи, подпомагащи и развиващи вече съществуващи микро дружества;
 • Създаване на по-благоприятни условия за появата на нови дружествени инициативи и нови инвестиции.

Разполагаме с подробни познания в областта на специализираното законодателство, които са от съществено значение за процеса на преструктуриране и неговото съобразяване с нормативните изисквания, като например:

 • Обстойно познаване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Наредбата за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, Наредбата за работното време, почивките и отпуските, Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и др.;
 • Разпоредбите, свързани със здравно и пенсионно осигуряване, допълнително социално, пенсионно и здравно осигуряване, безработица и професионална квалификация, Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица и др.;
 • Управление на персонала и труд и работни заплати (ТРЗ);
 • Здравно и пенсионно осигуряване на служителите, застрахователни и пенсионни планове и т.н.

Нашите адвокати са работили по разнообразни дела и са се явявали пред административни органи и съдилища, както и на апелативно ниво. През последните няколко години сме спечелили много дела, включително искове за неправомерно уволнение, прекратяване на трудови договори, неизплатени заплати, осигуровки и обезщетения, и т.н.

Въпреки богатия ни опит в съдебното уреждане на трудови спорове, признаваме, че те не винаги представляват най-добрия начин за действие, тъй като са скъпи и времеемки за нашите клиенти. По тази причина, работим в тясно сътрудничество с клиентите си за ефективно разрешаване на спорове по начин, подходящ за конкретната ситуация. Независимо дали клиентът избира да реши спора бързо чрез частни преговори, медиация, арбитър или да го отнесе до съда, сме разработили процедури и стратегии за ефективно и ефикасно разрешаване на всеки казус. Няколко от нашите адвокати са лицензирани медиатори.