ТЪРГОВСКО ПРАВО

Местни и международни търговски сделки, търговски несъстоятелности, обезпечения

Екипът ни разполага с техническите познания, практическите умения в областта на търговското право, както и способност за своевременно реагиране на постоянно променящите се нужди на една сделка по сливания и придобивания. Имаме богат опит при консултирането на подобни сделки както за местни, така и за чужди клиенти и техните съветници. Опитът ни в сливанията и придобивания варира от сделки за придобивания за милиони Евро до по-малки сделки с частни компании. Екипът ни е натрупал опит при мащабни сделки по контролирането на самия процес на сливания и познания относно сложните правни и икономически въпроси, като местни сделки по придобивания, договорени сделки и враждебно изкупуване на компании, изкупувания, преструктуриране и др.

Несъстоятелността и кредиторските права включват представляване на длъжници, синдици, държавни органи, местни данъчни власти, институционални и търговски кредитори, обезпечени кредитори, както и купувачи и продавачи на финансово затруднени предприятия. В резултат на преструктурирането на българската икономика, натрупахме обширен опит в областта на несъстоятелността. Няколко от нашите адвокати са лицензирани от Министерство на правосъдието като синдици и могат да бъдат назначавани като такива от българските съдилища.